Search Result of "Quality Management System"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อปลา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:International Conference on Educational Research; Learning Community for sustinable Development

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การจัดทำระบบจัดการคุณภาพสำหรับสายการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดทำระบบจัดการคุณภาพสำหรับสายการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ

ผู้เขียน:Imgปิยะนุช ไวสาหลง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นบุคคลที่มีต่อปัจจัยสู่ความสำเร็จของการทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 กรณีศึกษา สถาบันเทคโนโลยราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ผู้เขียน:ImgKamonwan PIMPAT

ประธานกรรมการ:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการบริหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้บริหารบริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ต่อระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2002

ผู้เขียน:ImgRattapoom JIRAKAJORN

ประธานกรรมการ:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์, Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพตามมาตฐาน ISO 9002 กรณีศึกษา : พี เอส ที คอนกรีต จำกัด

ผู้เขียน:Imgชลลดา ชะโลมกลาง

ประธานกรรมการ:Imgนางอุษณา ภัทรมนตรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการพัฒนาโรงงานเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 : กรณีบริษัท มั่นยิ่ง จำกัด

ผู้เขียน:Imgดอกไม้ โสงขุนทด

ประธานกรรมการ:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกนกพร นาคทับที

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นชองบุคลากรต่อการนำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มาใช้ในบริษัทยูเนียนแก๊ส แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด

ผู้เขียน:ImgTheeratchanon LAPVISUTHISIN

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพสินค้าผักสดตัดแต่งสำหรับห้างค้าส่งกรณีศึกษา

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการมีส่วนร่วมในระบบผลิตผักผลไม้สดเพื่อการรับรองตามมาตรฐาน GLOBALGAP Option 2

12