Search Result of "Quality Assurance"

About 218 results
Img
Img

ที่มา:Quality Assurance and Safety of Crops & Foods.

หัวเรื่อง:Stakeholders' Perceptions of Good Agricultural Practices Adoption on the Production of Thai Fresh Produce: Evidences from Exploratory Research

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตต้นกล้าพืชผักเศรษฐกิจ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บและการประกันคุณภาพปลาผงและผลิตภัณฑ์จากปลาผง (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทิมา จาปะเกษตร์

แหล่งทุน:โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์

Img
Img
Img
Img
12345678910...