Search Result of "Pyrolysis kinetics"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและจลนพลศาสตร์ของการสลายตัวด้วยกระบวนการไพโรไลซิสของโคพอลิเมอร์ยางกร๊าฟท์พอลิสไตรีน

Img

Researcher

นาย สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การผลิตและการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

Resume

Img

Researcher

นาง วิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลังงานหมุนเวียน

Resume

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงยางธรรมชาติเพื่อใช้ทดแทนบิวตะไดอีนในยางเอสบีอาร์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (3)