Search Result of "Pushkar Pal"

About 5 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Animal rabies epidemiology in Nepal from 2005 to 2017

ผู้แต่ง:ImgPushkar Pal, ImgMr.Adisorn Yawongsa, Associate Professor, ImgRajesh Bhatta, ImgHiroshi Shimoda, ImgDr.Theera Rukkwamsuk, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

นาย อดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:โรคความผิดปกติทางเมตาโบลิซึ่มในโคนม, ชีวเคมีคลินิกในสัตว์

Resume