Search Result of "Punlapa Vutdhipapornkul"

About 110 results
Img

Researcher

นางสาว พัลลภา วุฒิภาพรกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง

Resume

Img

งานวิจัย

การส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, Imgนางสาวภารดี อสุโกวิท

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

แหล่งทุน:บริษัท บี.โมริ เพ็ท จำกัด

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

งานวิจัย

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

แหล่งทุน:สำนักปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากใบเสม็ดขาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทศพล อุมะมานิต

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าน้ำกาวไหมไทยเหลือทิ้งให้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางชั้นสูง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.เนตรดาว มุสิกมาศ

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกล้วยไม้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, Imgรศ. จิตราพรรณ เทียมปโยธร

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

พัฒนาการใช้ประโยชน์ถอบแถบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, Imgนางสาวภารดี อสุโกวิท

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์

ผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขสำหรับหมาขนสั้น (2019)

นักวิจัย:ImgMs.PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL, ImgDr.Supanida Winitchai

Img
Img

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์

ผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัขสำหรับกำจัดเห็บและหมัด (2019)

นักวิจัย:ImgMs.PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL, ImgDr.Supanida Winitchai

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำรับเขากวางอ่อน(ชนิดแคปซูล) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, Imgดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์เอสเซนต์บำรุงผิวหน้าผสมโปรตีนข้าวสำหรับผิวแพ้ง่ายและชะลอริ้วรอย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

123456