Search Result of "Punfun Chabubtrong"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, การวิเคระห์เชิงพื้นที่

Resume

Img

Researcher

ดร. เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, แบบจำลองดินถล่ม, geospatial analysis, hydro-geohazard

Resume