Search Result of "Puangsomchit, A"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พิษวิทยา สารกำจัดศัตรูพืช, สารสกัดจากพืชควบคุมเเมลง

Resume

Img

Researcher

ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์, เคมีคาร์โบไฮเดรต, เคมีทางการเกษตร, เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Resume

Img

งานวิจัย

ฤทธิ์กำจัดแมลงของสารข่าต่อการพัฒนาตัวอ่อนในหนอนกระทู้ผัก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, ImgA. Pumchan

แหล่งทุน:ทุนวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสัตววิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)