Search Result of "Puangkham, S."

About 8 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมการให้บริการการศึกษาดูงานของงานศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ป่าในพื้นที่ต้นน้ำ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:ImgAmnuay PUANGKHAM

ประธานกรรมการ:Imgนายชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Veterinary Pharmacology , Toxicology, Mycotoxin (aflatoxin) , Aflatoxin Inhibitor

Resume

Img

Researcher

ดร. พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Environmentat Toxicology

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การบำบัดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม, การใช้สารเคมีในการบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำและดิน, การพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดสารมลพิษและสารอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Pharmacology, Toxicology

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เภสัชวิทยา, พิษวิทยา, Veterinary Clinical Pharmacology, Mycotoxicology, arcinogenesis (Protective agents for Cancer in Experimental Animals), Veterinary Toxicopathology

Resume

Img

Researcher

ดร. อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Veterinary Toxicology, Applied Pharmacology, Mycotoxins, Drug Residues

Resume