Search Result of "Psidium guajava"

About 122 results
Img

การประชุมวิชาการ

a functional feed additive from Psidium guajava L.

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ฤทธิ์สัมผัสและรมตายของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งต่อไรฝุ่นบ้าน (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Psidium guajava L. inhibit inflammatory and antioxidant activity in mouse macrophage cell lines

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การใช้สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในไก่ไข่ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบการผลิตและเกษตรดีที่เหมาะสมของฝรั่งในอำเภอสามพรานจังหวัด นครปฐม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ของวิธีห่อผลต่อคุณภาพของผลฝรั่งพันธุ์เย็นสอง (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kawit Wanichkul, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567