Search Result of "Protocol"

About 147 results
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

เกตเวย์ที่รองรับหลายโพรโทคอลสาหรับอปุกรณ์ไอโอที (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสำรวจโปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีของ Internet Protocol Television (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Optimized protocol of zebrafish somatic cell nuclear transfer (SCNT)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sukumal Prukudom, Lecturer, ImgDr.Kannika Siripattarapravat, Assistant Professor, ImgPoulos W, ImgJose B. Cibelli,

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบการทํามัลติคาสต์แบบทรานสแพเรนท์บนเครือข่ายไร้สาย (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

งานวิจัย

ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์, Imgดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, อาจารย์, Imgนางสาวสิรินภา ช่วงโอภาส, อาจารย์, Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กนกกร สินมา, อาจารย์, Imgนางสาววัลยา แซ่เตียว, Imgนายสัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การมหาชน

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายยุคหน้า (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Franco-Thai Cooperation Program in Higher Education and Research

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678