Search Result of "Proteome"

About 46 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Changes in soybean proteome associated with growth promotion by seed treatment with Bacillus amyloliquefaciens KPS46

ผู้แต่ง:ImgBuensanteai, N, ImgDr.Sutruedee Prathuangwong, Professor, ImgYuen, GY,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Sorghum 2-Dimensional Proteome Profiles and Analysis of HSP70 Expression Under Salinity Stress)

ผู้เขียน:ImgBongani K. Ndimba, ImgLudivine A. Thomas, ImgRudo Ngara

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Sorghum (Sorghum bicolor), a drought-tolerant cereal, is the second most important grain crop in Africa after maize (Zea mays). In this study, sorghum proteomes from whole plant organs (leaves, sheaths and roots), as well as cell suspension culture systems were resolved successfully using gelbased proteomics tools. Total soluble proteins (TSP) were extracted from leaves, sheaths and roots, as well as cultured cells. These proteomes were resolved via two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis (2D-PAGE). Proteins were visualized by Coomassie Brilliant Blue (CBB) and identified by MALDI-TOF mass spectrometry (MS). Five different proteomes were studied: total soluble proteome and secretome from cell suspension culture, as well as leaf, sheath and root proteomes from whole plants. Unique protein expression profiles were observed for each of the five proteomes, suggesting specialization of the proteins. Western blot analysis indicated that, as expected, HSP70 protein expression was induced in the roots of the experimental material following salt stress treatments. Cell suspension cultures provide a special research material, particularly for studies related to secreted proteins. The expected secretion of an alpha-galactosidase was also observed. On completion of spot mapping and identification, this proteome data could be used as a research/reference resource by many sorghum and grain scientists worldwide.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 5, Sep 10 - Oct 10, Page 768 - 775 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:Extracellular proteome และผลในการชักนำการเจริญเติบโตและกระตุ้นความต้านทานบนถั่วเหลืองของ plant growth promoting-bacteria, Bacillus amyloliquefaciens KPS46

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Extracellular Proteome of Bacillus amyloliquefaciens KPS46 and Its Effect on Enhanced Growth Promotion and Induced Resistance Against Bacterial Pustule on Soybean Plant)

ผู้เขียน:Imgณัฐธิญา เบือนสันเทียะ, Imgดุสิต อธินุวัฒน์, ImgTiyakhon Chatnaparat, ImgGary Y. Yuen, Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Bacillus amyloliquefaciens strain KPS46 is gram positive that has been found to be effective in controlling various diseases and improving crop yield under greenhouse and field conditions. This study was investigated for KPS46 ability to activate extracellular protein elicitors in enhanced plant growth and induced systemic resistance of soybean plants. Soybean cv. Spencer seeds treated with KPS46 increased root and shoot length, biomass by more than 20-40% and the reduced bacterial pustule disease severity up to 50% when compared with the non-treated control. Bioassay data showed that seedling growth phenotype increased by KPS46 was significant upregulation of 20- elicited extracellular protein spots, whereas sterile distilled water had no effect on either enhanced plant growth or induced resistance. To investigate the proteins involved in growth promotion and induced resistance mechanisms, two-dimensional gel electrophoresis was used to separate extracellular proteins secreted by KPS46 wild type and by N19G1, a UV-derived mutant of KPS46 with reduced production of extracellular proteins and lacking growth promotion and induced resistance activity. Using the 2D-PAGE, the extracellular protein of B. amyloliquefaciens KPS46 grown in nutrient glucose broth was studied. The identity and putative function of twenty proteins secreted by KPS46 but not by N19G1 were determined. The 20 extracellular protein spots were identified that were known to be secreted by various mechanisms. These extracellular proteomes of the strain KPS46 included proteins from different functional classes and some proteins of yet unknown function. To our knowledge, this was the first two-dimensional extracellular proteome map of a PGPRs, KPS46. The analysis revealed a number of proteins which might be involved in plant growth promotion and induced resistance by acting as plant growth regulators, accumulating bio-fertilizer/ nutrients, producing antibiotic compounds, stimulating metabolism or functioning in defense against stress factors.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 5, Dec 99 - Dec 99, Page 13 - 26 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. ภวิกา ลิ้มอุดมพร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular biology, molecular parasitology

Resume

Img

งานวิจัย

การจัดการโรคถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูงอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประชุม จุฑาวรรธนะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (15) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวสารสนเทศ และโปรตีโอมิกส์ของแบคทีเรีย (Bioinformatics & Microbial Proteomics), ชีววิทยาของสัตว์จำพวกหอย(Biology of Mollusc)

Resume

Img

Researcher

ดร. ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell and Molecular Biology, Systems Biology, Lipid Metabolism in Eukaryotic cells, Histochemistry, Bioinformatics

Resume

123