Search Result of "Propeller-like structure"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาแผนแบบอากาศยานไร้นักบินเพื่อสำรวจพื้นที่ทางการเกษตร (การวิเคราะห์และปรับปรุงการออกแบบชิ้นส่วนใบพัดอากาศยานแบบ 2 กลีบ)

Img

Researcher

ดร. ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Supface Analysis Technique (XPS, TOF-SIMS) Gemmology

Resume

Img

Researcher

ดร. สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์ เคมีอัญมณี Single-Crystal X-Ray Crystallography, Apeotrodcopy, Material Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:X-Ray Single Crystal

Resume