Search Result of "Prommi, A"

About 186 results
Img

Researcher

ดร. แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ , การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยแมลงน้ำ , อนุกรมวิธานของแมลง , ไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่อองค์ประกอบและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินสภาพแวดล้อมของแคดเมียมในตะกอนดินและแมลงน้ำในลำธารบริเวณที่มีการทำเหมืองแร่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของแมลงน้ำกินได้ในประเทศไทย: คุณค่าทางโภชนาการ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและการสะสมทางชีวภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ไมโครพลาสติกในระบบทางเดินอาหารของปลาเชิงพาณิชย์จากแหล่งน้ำจืดในภาคเหนือของประเทศไทย (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ทุนส่งเสริมการวิจัยบุคลากรสายวิชาการ)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ำและการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์ ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

แมลงหนอนปลอกน้ำตัวเต็มวัยเพื่อการติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของคุณภาพน้ำบริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของเขื่อน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้แมลงนํ้าเป็นตัวบ่งชี้มลภาวะของไมโครพลาสติกในระบบนิเวศนาข้าว (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910