Search Result of "Prombut, N."

About 57 results
Img

Researcher

ดร. พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Composite materials, Finite Element Analysis, Mechanics of Makerials, Aircraft Structure , Flying robots

Resume

Img

งานวิจัย

การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานด้วยวัสดุคอมโพสิต (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิสิต

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเสียรูปแบบควบคู่ในคานโครงสร้างที่ทำจากวัสดุคอมโพสิต (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนทัต มนต์วิเศษ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบวิธีการลดการสั่นสะเทือนของโครงสร้างดาวเทียมแบบแซนวิช (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Viability of composite materials in current design and manufacturing practices

ผู้แต่ง:ImgDr.Pongtorn Prombut, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Manufacturing of a Prototype Blade for Small Wind Turbine

ผู้แต่ง:ImgDr.Pongtorn Prombut, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Structural Analysis of a Composite Wind Turbine Blade

ผู้แต่ง:Imgนายศักดิ์ชัย รัชตะพงศ์ธร, ImgDr.Pongtorn Prombut, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลอง ระบบควบคุม และทดสอบการบินเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับแบบสี่ใบพัด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นัญพร อินทรเทพ, อาจารย์, Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123