Search Result of "Project-based Learning"

About 47 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การเรียนการสอนแบบโครงงาน (2010)

ผู้แต่ง:ImgMr.Khajit Foythong, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Integrating Technology into Project-based Learning in a Science Curriculum Development Course

ผู้แต่ง:ImgDr.PATTAMAPORN PIMTHONG, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Enhancing Science Student Teachers’ Science Curriculum Understanding through Project-Based Learning

ผู้แต่ง:ImgDr.PATTAMAPORN PIMTHONG, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Roles of ICT in Science Curriculum Development Course: Project-Based Learning (PBL)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การบูรณาการเทคนิคการสอนระหว่างการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานกับหลักครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Engineering Education): การขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

123