Search Result of "Professor Yoshida Masami"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, การออกแบบระบบการเรียนการสอน, เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา, อีเลิร์นนิ่ง, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การบริหารองค์กร

Resume