Search Result of "Professor Dr.Minjiao Lu"

About 2 results
Img

Researcher

ดร. ปวีร์ คล่องเวสสะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยาผิวดิน, อุตุ-อุทกวิทยา

Resume

Img