Search Result of "Professional accounting"

About 8 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารจัดการเทคโนโลยี, การพัฒนาชนบท, การจัดการการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนานโยบายสาธารณะ

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชี

Resume

Img

Researcher

ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electronic Commerce, Supply Chain Management , Management of Technology, Informatics, Operations Management

Resume

Img

ที่มา:The scientific conference ?Challenges for Analysis of the Business and the Economy - Scientific Conference 2012

หัวเรื่อง:ระดับความสำคัญของเนื้อหาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและทักษะทางวิชาชีพที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ระดับความสำคัญของเนื้อหาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและทักษะทางวิชาชีพที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในงานของพนักงานวิชาชีพบัญชี ในกลุ่มกระดาษและบรรจุภัณฑ์เครือซิเมนต์ไทย

ผู้เขียน:Imgชมานันทน์ เพ็ชรโปรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการวิชารอง:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)