Search Result of "Prof.Jumras Limtrakul"

About 5 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาแอลคีนอิพ็อกซิเดชันโดยใช้วัสดุขั้นสูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนา ไม้หอม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

Researcher

ดร. พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computational Chemistry, Materials Chemistry

Resume

Img

Researcher

นาย ธนา ไม้หอม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Computational Chemistry/Catalysis by Zeolites and Nanostructured Materials

Resume