Search Result of "Prof. Sadik Kakac"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ๑ ลูกสูบโดยไม่มีการปรับแต่งห้องเผาไหม้ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Sadik Kakac

แหล่งทุน:สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การศึกษาห้องปฏิบัติการบนชิปเพื่อใช้กับเลือดเเกะ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, ImgProf. Sadik Kakac

แหล่งทุน:ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Computational Fluid Dynamics, Turbulence models, Nanofluids

Resume

Img

Researcher

ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ความร้อน-ของไหล;, การถ่ายเทความร้อน;, พลังงาน;, Thermo-fluid;, Heat Transfer;, Alternative Energy;

Resume