Search Result of "Prof. Michael O'Mahony"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค: การใช้มาตรวัดบอกปริมาณและความชอบ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Michael O'Mahony

แหล่งทุน:Davis Sensory Foundation

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

การทดสอบความชอบแบบคู่: ความสัมพันธ์ระหว่าง ความชอบในตัวสินค้า, แนวโน้มการซื้อสินค้า และ การนำสินค้าที่ได้รับแจกกลับบ้าน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Michael O'Mahony

แหล่งทุน:Davis Sensory Science Foundation และ บริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สุกัญญา วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สมบัติวัสดุอาหาร, วิทยากระแส (rheology), sensory science

Resume