Search Result of "Prof. Dr. Punya Charusiri"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะการเกิดสายแร่ทองคำในพื้นที่จังหวัดลำปางและแพร่ ตอนเหนือของประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีเคมี, ธรณีเกี่ยวกับเหมืองแร่, ธรณีแปรสัณฐาน

Resume