Search Result of "Prof. Dr. Masahiro Ogawa"

About 3 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Modification of the Physical Properties of Egg White Protein Using Rare Sugars

ผู้แต่ง:ImgDr.Siwaporn O'Charoen, Lecturer, ImgProf. Dr. Shigeru Hayakawa, ImgProf. Dr. Masahiro Ogawa,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:น้ำตาลและสารให้ความหวานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Sugars and Sweeteners for Product Development), เคมีของโปรตีนในอาหาร (Food Protein Chemistry), การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food Product Development)

Resume