Search Result of "Prof. Dr. Edwin E. Lewis"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อควบคุมหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักในแปลงผัก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (Entomopathogenci nematode (EPN), การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control), แมลงทางการเกษตร (Agricultural entomology)

Resume