Search Result of "Production-based"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและจัดทำต้นแบบคู่มือและวีซีดีเรื่องการผลิตผักคุณภาพตามระบบGAPภายใต้โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร "การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม"

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษารูปแบบการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการตลาดนัดสีเขียวครอบครัว มก.ของสถานีวิทยุ มก. เชียงใหม่ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cleaner Technology, Eco Design, LCA, Life Cycle Assessment, Sustainable Development, Greenhouse Gas, Energy, Petroleum and Petrochemical

Resume