Search Result of "Production Performances"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเสริมเยื่อใยเข้มข้นต่อน้ำหนักกระเพาะบด และสมรรถภาพทางการผลิตของไก่สาวและไก่ไข่

ผู้เขียน:Imgพงษ์ศักดิ์ นาคราช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgระพีพงษ์ พานิวิวรรธน์, Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนที่ได้รับอาหารรูปแบบแตกต่างกัน

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย วรเทพ ชมภูนิตย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย ปรีชา อินนุรักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์มโคเนื้อ, การผสมเทียมโค

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:- จุลินทรีย์ และนิเวศน์วิทยาของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน , - โปรไบโอติก และพรีไบโอติกในอาหารสัตว์ , - การผลิตโคเนื้อและโคนม

Resume