Search Result of "Production Cost"

About 91 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาต้นทุนการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มก

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของการใช้มูลโคนมต่อผลผลิตและต้นทุนการผลิตหญ้าแพงโกล่า (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาต้นทุนการผลิตเกลื่อบริโภคเสริมไอโอดีนในเขตภาคกลาง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ต่างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ศักยภาพการผลิต ต้นทุน และตลาดของผลิตภัณฑ์บัวหลวง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรพรหม พรหมเพศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนด้วยเครื่องผสม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ต่างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345