Search Result of "Process development"

About 199 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการฟอกสีน้ำมันปาล์ม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาคเอกชน

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตลูกจากแช่อิ่มอบแห้ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตไอซ์เกิรต์เพื่อสุขภาพ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (4)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตบ๊วยแผ่น (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะขามป้อมแผ่น (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Process Development of Durian Chips using Microwave Vacuum Drying

ผู้แต่ง:ImgSwittra Baingew, ImgDr.Nantawan Therdthai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Process Development of Dried Lychee (Litchi chinensis Sonn.)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nantawan Therdthai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Process development of osmotic dehydrated lemon albedo

ผู้แต่ง:ImgDr.Saowanee Lertworasirikul, Associate Professor, Imgลดาวัลย์ ช่างชุบ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Process Development of Supplementary Calcium From Fish bone.

ผู้แต่ง:ImgDr.Nantawan Therdthai, Associate Professor, ImgKidakarn Tatochotchatchawal,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนากระบวนการผลิตข้าวพองสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนิรันดร จันทร์ลาด

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

12345678910