Search Result of "Problem"

About 157 results
Img

งานวิจัย

ผลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววีณา ยาไทย, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาปัญหาการเรียนแคลคูลัส 1 และการแก้ปัญหา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางแสงแข สุวรรณสุนทร, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ปัญหาเหมืองแร่ทองคาในจังหวัดเลย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การกระจายสินค้าสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ให้มีค่าใช้จ่ายรวมน้อยสุด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชาวัชร์ เศวตภัทรไพศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

จัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะในบริเวณเทศบาลแหลมฉบัง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนพันธ์ คงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรพรรณ พรรณภัทราพงษ์, อาจารย์, Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัญหาแรงงานข้ามชาติในจังหวัดชลบุรีและแนวทางแก้ไข (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การป้องกันปัญหาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

12345678