Search Result of "Probiotic bacteria"

About 60 results
Img

งานวิจัย

การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย ณัฐพงษ์ ปานขาว

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลการใช้โปรไบโอติกที่คัดเลือกจากมูลสุกรต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, Imgนายไพฑูรย์ มูลจิตร

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

งานวิจัย

การคัดกรองแบคทีเรียโปรไบโอติคที่มีความสามารถในการใช้คาร์โบไฮเดรตเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2558 วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาข้าวไทยเพื่อใช้เป็นคาริเออร์สำหรับแบคทีเรียโปรไบโอติค (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกในนมข้าวโพดและการรอดชีวิตในเครื่องดื่มหมักจากนมข้าวโพด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของพรีไบโอติกนมถั่วเหลืองต่อการเจริญของโปรไบโอติกแบคทีเรีย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตมะละกอสุกอบแห้งพันธุ์ปลักไม้ลายผสมโปรไบโอติกแบคทีเรีย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Application of probiotic bacteria for controlling pathogenic bacteria in fairy shrimp Branchinella thailandensis culture

ผู้แต่ง:ImgDr.Watchariya Purivirojkul, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123