Search Result of "Pro.Dr.Sherwin Pheng"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume