Search Result of "Preserve"

About 21 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักและสมุนไพรเพื่อรักษาคุณค่าเชิงรสชาติแท้ (Authentic Thai Taste)แก่ธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก (2017)

หัวหน้าโครงการ:นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgณัฐิรา อ่อนน้อม, Imgดร.ธีระ ชูแก้ว, Imgดร.นิลุบล ทวีกุล, Imgนางขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์, Imgนางสาวณฐมน แก้วนุ้ย, Imgนางสาวรุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์, Imgนางสาวหฤทัย แก่นลา, Imgนางอัญชลี แก้วดวง, Imgนายดนัย นาคประเสริฐ , Imgนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา, Imgนายพงศกร สรรค์วิทยากุล, Imgนายสุกิจ รัตนศรีวงษ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Reallocation of resources to preserve relative efficiencies: Inverse CCR model

ผู้แต่ง:ImgDr.Saowanee Lertworasirikul, Associate Professor, ImgProf.Shu-Cherng Fang,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:Denisia

หัวเรื่อง:แมลงหนอนปลอกน้ำบริเวณพื้นที่อนุรักษ์เขาคอหงส์ ภาคใต้ของประเทศไทย

Img

งานวิจัย

ตัวแบบการวิเคราะห์กรอบข้อมูลแบบผกผัน เพื่อการประมาณปัจจัยนำเข้า และผลได้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

การประชุมวิชาการ

Minimum Heating Pasteurization of Watermelon Puree using High Electric Field Alternating Current

ผู้แต่ง:ImgDr.Hataichanok Kantrong, ImgKunihiko Uemura, ImgSumiyo Kanafusa, ImgChieko Takahashi ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นางสาว อัญชัน ไตรธิเลน

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ โลหิตวิทยา โรคพืชวิทยา Biocontrol

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนชายฝั่ง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. หทัยชนก กันตรง

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การอบแห้งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศร่วมกับอืนฟราเรด , คุณสมบัติทางความร้อนของอาหาร , กระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

Img

Researcher

นาง อุไร เผ่าสังข์ทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว งามจิตร โล่วิทูร

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน (อาหารบรรจุกระป๋อง, ขวดแก้ว และรีทอร์ทเพาช์), กระบวนการแช่เย็นเยือกแข็งผักและผลไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Analysis, Protein and polysaccharide purification, Antioxidant properties in foods and agricultural products

Resume

Img

Researcher

ดร. แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ , การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยแมลงน้ำ , อนุกรมวิธานของแมลง , ไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

Resume

12