Search Result of "Prehistoric period"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:อยู่ในระหว่างขอทุนวิจัยจาก สวพ.มก. และคณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีสัณฐานวิทยา , ธรณีกาลวิทยา , ธรณีโบราณคดี

Resume