Search Result of "Precast concrete structure"

About 1 results
Img

Researcher

นางสาว บุราฉัตร กิตติกรจรัส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Precast concrete structure

Resume