Search Result of "Pravit Satia"

About 5 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgพยุงศรี หอมสุวรรณ

ประธานกรรมการ:ImgPravit Satia

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขการเรียนรู้โดยการค้นพบกับระดับผลการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนแบบโปรแกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้เขียน:Imgธีระศักดิ์ บุญราศรี

ประธานกรรมการ:ImgPravit Satia

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคเดลฟายในการศึกษารูปแบบการนำเสนอข่าวเกษตรกรของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ผู้เขียน:Imgประวิชศิลป์ ศิลป

ประธานกรรมการ:ImgPravit Satia

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมมารถ ชื่นอิ่ม, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม

ผู้เขียน:ImgAchara PRASONGDEE

ประธานกรรมการ:ImgPravit Satia

กรรมการวิชาเอก:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง " การผลิตสไลด์ " สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

ผู้เขียน:Imgเอกภพ อินทรภู่

ประธานกรรมการ:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:ImgPravit Satia

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)