Search Result of "Prateek Joshi"

About 5 results
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ชนัญญา ช่วยศรีนวล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์สารพิษเชื้อรา, คัดแยกเชื้อราสร้างสารพิษในอาหาร, ความปลอดภัยอาหาร

Resume

Img

Researcher

นาย ธนภูมิ มณีบุญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ส่วนกลางสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Food Sanitation , Food Safety

Resume