Search Result of "Prasert Ungsuratana"

About 5 results
Img
Img

Researcher

ดร. พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารสินเชื่อ, การบริหารความเสี่ยง, การจัดการเชิงกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์การจัดการ

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดสระแก้ว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

ดร. นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาชุมชน, ส่งเสริมการเกษตร

Resume