Search Result of "Prapainainar, C."

About 152 results
Img

Researcher

ดร. ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ตัวเร่งปฏิกิริยา, วัสดุขนาดอนุภาคนาโนเมตร, การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ, เทคโนโลยีเชื้อเพลิง, ยางพารา

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกราฟต์โคพอลิเมอร์ระหว่างยางธรรมชาติกับสไตรีนโดยการฉายลำอิเล็กตรอน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนเทค-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิญญู แสงทอง, Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, อาจารย์, Imgดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, Imgดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgAssoc.Prof. Dr. Tawatchai Charinpanitkul, ImgAsst.Prof. Dr. Khanin Nueangnoraj, ImgDr. Chularat Wattanakit

แหล่งทุน:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (7)

Img

งานวิจัย

การผลิตยางคอมพอสิตเพื่อให้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยการเติมวัสดุธรรมชาติเป็นสารตัวเติม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกราฟีน-อิลาสโตเมอร์คอมพอสิตโดยการฉายลำอิเล็กตรอน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678