Search Result of "Pramote Booyasiri"

About 14 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) โดยใช้การสอนแบบโยนิโสมนสิการ

ผู้เขียน:ImgSaensuk MITYONG

ประธานกรรมการ:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการร่วม:ImgPramote Booyasiri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgภัณฑิรา โพธิพันธุ์

ประธานกรรมการ:ImgPramote Booyasiri

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการประเมินตามสภาพจริงในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันตวรรณ

ผู้เขียน:Imgรัชนีกร กลิ่นหอมหวล

ประธานกรรมการ:ImgPramote Booyasiri

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือประเมินอภิปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้เขียน:Imgศิริญญา กันทะมูล

ประธานกรรมการ:ImgPramote Booyasiri

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างกระบวนการจัดการขยะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในเขตตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgจุไรวรรณ จันละมูล

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgPramote Booyasiri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการทางการมองเห็น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้เขียน:Imgธัญภา ธิติธนานนท์

ประธานกรรมการ:ImgPramote Booyasiri

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์มลพิษทางทัศนียภาพตลอดแนวถนนวิภาวดีรังสิต เขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาป้ายโฆษณาบดบังพื้นที่สีเขียว

ผู้เขียน:Imgจิตติมา กียะสูตร

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgPramote Booyasiri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมการฝึกอบรมเรื่องการจัดการขยะ สำหรับผู้นำชุมชนตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgน้ำฝน อินทนี

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgPramote Booyasiri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปาในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ผู้เขียน:Imgอิสรีย์ ผาสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPramote Booyasiri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มลพิษทางทัศนียภาพของวัดจากการบดบังของสาธารณูปโภค-สาธารณูปการในเทศบาลเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgปิยะภรณ์ วรประโยชน์

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgPramote Booyasiri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบทางทัศนียภาพของวัดจากป้ายโฆษณาในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน

ผู้เขียน:Imgพัชริยา ประพาศพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPramote Booyasiri, Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการลดปริมาณขยะในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgภานุวัติ ทองเจิม

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPramote Booyasiri, Imgกิตติ พัฒนตระกูลสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เขียน:Imgเจนจิรา ธรรมจารี

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgPramote Booyasiri

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างชุดกิจกรรมการจัดการขยะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgพัดชา เอี่ยนวิไล

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPramote Booyasiri, Imgดร.สุมาลี กาญจนชาตรี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)