Search Result of "Power ramp rate"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การควบคุมความถี่ในระบบไมโครกริดโดยพิจารณาอัตราการลาดเอียงกำลังไฟฟ้าของพลังงานทดแทน

ผู้เขียน:Imgธนเดช ไพรรุณ

ประธานกรรมการ:ImgYossawee Weerakamaeng

กรรมการร่วม:Imgคมสันต์ หงษ์สมบัติ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การควบคุมความถี่ในระบบไมโครกริดโดยพิจารณาอัตราการลาดเอียงกำลังไฟฟ้าของพลังงานทดแทน

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:ผลกระทบของอัตราลาดเอียงกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายพลังงานทดแทนในระบบแบตเตอรี่สำหรับการควบคุมความถี่ในระบบไมโครกริด

Img

ที่มา:การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (The 6the Graduate Research Conference 2012, GRC 2012)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของอัตราลาดเอียงกำลังไฟฟ้าต่อการควบคุมความถี่ในระบบไมโครกริด

Img

การประชุมวิชาการ

Evaluation of Battery Energy Storage System for Frequency Control in Microgrid System

ผู้แต่ง:ImgDr.KOMSAN HONGESOMBUT, Assistant Professor, ImgThanadech Priroon, ImgDr.yossawee weerakamhaeng, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

Researcher

ดร. คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Power System Dynamics, Stability and Controls/Power System Modeling/ Optmization , Smart Grid, Power System Protection, Power System Planning, Renewable Energy

Resume

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับระบบไฟฟ้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (10) ประชุมวิชาการ (19)

Img
Img

งานวิจัย

งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, Imgนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (38)