Search Result of "Power Meter"

About 6 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วุฒิไกร น้อยพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬาจักรยาน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เวชศาสตร์การกีฬา

Resume

Img

Researcher

นาย อาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การยศาสตร์ และการวิเคราะ์การเคลื่อนไหวทางการกีฬา (Ergonomic and Movement Analysis in Sport), การนวดเพื่อสุขภาพ และกีฬา (Massage for Health and Sport)

Resume

Img

Researcher

ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Harmonics, Power System

Resume