Search Result of "Postlarval"

About 9 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิระหว่างการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ระยะโพสลาร์วาต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Appropriate Postlarval Age and Stocking Densities of Litopenaeus vannamei Boone for Rearing in Low Salinity Water)

ผู้เขียน:Imgแก้วตา ลิ้มเฮง, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objective of this study was to evaluate under laboratory conditions the survival and growth rate of postlarvae (PL, where PLx represents the age at day x) at the stages of PL8 and PL10 of Litopenaeus vannamei during 62 d of rearing in water with low salinity levels of 1 and 3 parts per thousand (ppt) with three different stocking densities. The experiment consisted of 12 treatments with three replicate tanks per treatment: treatment 1 (1 ppt, PL8, 60 PL/m2); treatment 2 (1 ppt, PL8, 90 PL/m2); treatment 3 (1 ppt, PL8, 120 PL/m2); treatment 4 (1 ppt, PL10, 60 PL/m2); treatment 5 (1 ppt, PL10, 90 PL/m2); treatment 6 (1 ppt, PL10, 120 PL/m2); treatment 7 (3 ppt, PL8, 60 PL/m2); treatment 8 (3 ppt, PL8, 90 PL/m2); treatment 9 (3 ppt, PL8, 120 PL/m2); treatment 10 (3 ppt, PL10, 60 PL/m2); treatment 11 (3 ppt, PL10, 90 PL/m2); and treatment 12 (3 ppt, PL10, 120 PL/m2). Each 500-L fiberglass tank was equipped with adequate air diffusion and a submersible heater to maintain the temperature at 29+1oC. Shrimp were fed a commercial feed four times daily. Water samples were analyzed for concentrations of Ca2+, Mg2+, Na+, K+ , Cl- and SO4 2- ions every 10 d. After 62 d, shrimp were harvested. There were significant (P<0.05) differences in survival rates of shrimp between postlarvae reared in water with a salinity of 1 ppt and 3 ppt. The survival and growth rates of treatments 7-12 (PL8 and PL10, 60-120 PL/m2) reared in a salinity of 3 ppt were 80.9%, and 0.034 g/d, respectively. However, there were significant (P>0.05) differences in the survival rate and final weights of shrimp with either PL8 or PL10 at the same stocking rate and reared in water with a salinity level of 1 or 3 ppt. The concentrations of six major ions (Mg2+, Ca2+, Na+, K+, Cl- and SO4 2-) in water with a salinity level of 3 ppt (treatments 7-12) were significantly (P<0.05) higher than those in water with a salinity level of 1 ppt (treatments 1-6) throughout the experiment. The results of the present study indicated that in order to achieve good survival and growth of L. vannamei, PL8-PL10 should be stocked with a density of not more than 60 PL/m2 at 1 ppt or at a stocking rate between 60 and 90 PL/m2 at 3 ppt.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 5, Sep 10 - Oct 10, Page 859 - 869 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Abundance of Postlarval Penaeid at Klong-Wan, Prachuabkhirikhan Province)

ผู้เขียน:Imgนายเฉลิมวิไล ชื่นศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgBanchong Teinsongrusmee

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

กุ้งทะเลเป็นอาหารที่มีผู้นิยมบริโภคทั่วไป และเป็นสินค้าออกที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวประมงเลี้ยงกุ้งทะเลกันมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต และชาวประมงเอง ก็มีความสนใจในการเลี้ยงกุ้งทะเลกันเป็นจำนวนมาก การศึกษาหาความชุกชุมของกุ้งทะเลในแหล่งต่างๆ ของอ่าวไทยจึงมีความสำคัญในการวางแผนงานทำการเลี้ยงกุ้งให้ได้ผลดีเต็มที่ และยังเป็นการหาแหล่งลูกกุ้งวัยอ่อนตามชายฝั่งทะเลของไทยอีกด้วย นอกจากนี้แล้วผลการศึกษาของลูกกุ้งทะเลวัยอ่อนยังเป็นความรู้ทางชีววิทยาของกุ้ง และเป็นข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในด้านความชุกชุมของลูกกุ้งในปีต่อๆไป ซึ่งจะได้หาวิธีอนุรักษ์กันต่อไป

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 008, Issue 1, Jan 74 - Jun 74, Page 50 - 59 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสาเหตุการเกิดโรค Early Mortality Syndrome ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgณัฏฐินี มั่นคงวงศ์ศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้คลอเรลลาในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabrious) ระยะโพสท์ลาส์วา (พี 5 - พี 15) ที่ให้อาหารมีชีวิตและไม่มีชีวิต

ผู้เขียน:Imgชาญเดช วังสะวิบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgนางประจวบ หลำอุบล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสถาพร ดิเรกบุษราคม

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคของกุ้งและปลา, โรคสัตว์น้ำ

Resume