Search Result of "Portunus pelagicus"

About 172 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การอนุบาลลูกปูม้า ระยะ Zoea 4 ถึง First Crab ในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเทพบุตร เวชกามา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

แหล่งทุน:คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการการเลี้ยงเพื่อเพิ่มอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) วัยอ่อน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

123456789