Search Result of "Porosity"

About 85 results
Img

การประชุมวิชาการ

The influence of aluminium dross on cement paste's porosity

ผู้แต่ง:ImgInseemeesak, B., ImgDr.Aphichart Rodchanarowan, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาขั้นต้นของวิธีการวัดความพรุนโดยใช้การเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Meso-porosity and phase transformation of bird eggshells via pyrolysis

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuchnapa Tangboriboon, Associate Professor, ImgRuksapong Kunanuruksapong, ImgAnuvat Sirivat,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Influence of Aluminium Dross on Cement Paste’s Porosity

ผู้แต่ง:ImgBenjaporn Inseemeesak, ImgDr.Aphichart Rodchanarowan, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

12345