Search Result of "Pornthip TUNGKANANUKULCHAI"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร ป่าไม้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาโครงการป่าชุมชนบ้าน น้ำหรา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ผู้เขียน:ImgPornthip TUNGKANANUKULCHAI

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวทัศนีย์ อนมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf