Search Result of "Pornthep Anssornnitisarn"

About 112 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานในการค้นหาคำตอบแบบทาบู

ผู้เขียน:Imgสิทธิศักดิ์ เตชะเมธีกุล

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสายการผลิตหม้อแปลง

ผู้เขียน:Imgวรพจน์ ยนตรพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชาเอก:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการวิชารอง:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบควบคุมการผลิตแบบผลักและดึง และกำหนดขนาดคัมบัง ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์โดยใช้วิธีการจำลองสถานการณ์

ผู้เขียน:Imgวิลาสินี รอดนิ่ม

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้โปรแกรมคู่ขนานวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์

ผู้เขียน:Imgสวัสดิภาพ บุญตัน

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ นานาชาติ

ผู้เขียน:Imgพงษ์ชลิต กิตติพันธ์โสภณ

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการร่วม:Imgดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ นานาชาติ

ผู้เขียน:Imgรัชชุ์นภ พจนาวราพันธุ์

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการร่วม:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:The Development of Web-based GIS Application for Facility Location Problem

ผู้เขียน:Imgกสิภพ ประศาสน์ศรีสุภาพ

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการร่วม:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgผกามาศ พัฒธนานุรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPornthep Anssornnitisarn

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อหาวิธีการตัดแบ่งเหล็กเส้นที่เหมาะสมสำหรับหลายโครงการก่อสร้าง

ผู้เขียน:Imgจักรพันธ์ จ้อยเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPornthep Anssornnitisarn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการจัดการวิศวกรรม นานาชาติ

ผู้เขียน:Imgหทัยชนก เข็มพิลา

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการร่วม:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ นานาชาติ

ผู้เขียน:Imgธนพจน์ ศักดิ์นวสกุล

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการจัดการวิศวกรรม นานาชาติ

ผู้เขียน:Imgสาวิตร ศิริวัชรกิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgPornthep Anssornnitisarn

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการลงทุนที่ดีที่สุดโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบคู่ขนาน

ผู้เขียน:Imgภาณุ สุระชิต

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgรังสิต บุญญเศรษฐกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPornthep Anssornnitisarn

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgณัฏฐพงศ์ กัลยาโณปกรณ์

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาอุปกรณ์วัดระดับผลิตภัณฑ์ในถังเก็บเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารคลังสินค้าสำหรับวัตถุดิบประเภทของเหลวและผง

ผู้เขียน:Imgมัทนา สกุลศรีส่งบุญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการวิชารอง:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ นานาชาติ

ผู้เขียน:Imgอนุศักดิ์ เบ็ญจชัยพร

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางศิริพร อ่องรุ่งเรือง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgเนตรชนก แทนบุญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPornthep Anssornnitisarn

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgปกรณ์ วิเศษการ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPornthep Anssornnitisarn

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครือข่ายผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเสื้อผ้า

ผู้เขียน:Imgปิยรัตน์ กมลรัตนกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123456