Search Result of "Pornpan Panichnumsin"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:anaerobic digestion, waste/wastewater treatment

Resume