Search Result of "Pornjai Chaiwat"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้เป็นย่านกลางการกระจายผลผลิตการเกษตร

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ สันตวิริยะพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

กรรมการวิชารอง:ImgPornjai Chaiwat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)