Search Result of "Poovarodom, N"

About 178 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสายสนม ประดิษฐดวง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้ต้านจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชสมุนไพร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววิภาวีร์ ธาระเขตร์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

(2003)

นักวิจัย:ImgDr.Ngamtip Poovarodom, Associate Professor,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

Homogeneous biodegradable mixture for shaped-bodies: Method for preparing (2015)

นักวิจัย:ImgDr.Ngamtip Poovarodom, Associate Professor,

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

Homogeneous biodegradable mixture for shaped-bodies: Method for preparing (2015)

นักวิจัย:ImgDr.Ngamtip Poovarodom, Associate Professor,

ประเภท:

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลบุคคลตัวอย่างประจำปี 2543 (2000)

นักวิจัย:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสายสนม ประดิษฐดวง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณภาพด้านความปลอดภัยกล่องกระดาษลูกฟูกสัมผัสอาหารที่มีไขมัน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววีภาภรณ์ เฉลยจิตต์กุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

Migration Barrier of BASF Products (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:BASF SE,67056 Ludwigshafen, Germany

Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัสดุและภาชนะบรรจุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุรันยา จารุภูมิ

แหล่งทุน:สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทนาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
123456789