Search Result of "Police Education Bureau"

About 11 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบเว็บเพจเพื่อการประชาสัมพันธ์กองบัญชาการศึกษา

ผู้เขียน:Imgนิภาพร ยิ้มสร้อย

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของข้าราชการตำรวจ ต่อรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา สังกัดกรณีกองบัญชาการศึกษา

ผู้เขียน:ImgBenja NILABUTR

ประธานกรรมการ:Imgนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมประหยัดของข้าราชการตำรวจ ในกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้เขียน:Imgจินดา กลับกลาย

ประธานกรรมการ:Imgนางพุทธชาติ ชุณสาคร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดกองบัญชาการศึกษา

ผู้เขียน:Imgสุจิรา นบนอบ

ประธานกรรมการ:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนะของครูผู้สอนที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของ ผู้บริหารในโรงเรียนตำรวจ สังกัดกองบัญชาการ ศึกษา กรมตำรวจ

ผู้เขียน:Imgนพดล จิระสถิตย์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอมรรักษ์ มีมานะ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวโน้มหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้เขียน:Imgสุธิรา หาวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการศึกษาส่วนกลาง

ผู้เขียน:Imgเติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรม ของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ

ผู้เขียน:Imgสำราญ ช้างเยาว์

ประธานกรรมการ:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาชีวศึกษา, การพัฒนาสมรรถนะ, มาตรฐานอาชีพ, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา

Resume